Vodovodní přípojka, vodovodní řád

Mimo přípojky ke kanalizaci zřizujeme také vodovodní přípojku (přípojka k vodě, vodovodnímu řádu) včetně povrchových úprav jako jsou zemní práce, terénní úpravy, zámková dlažba. Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řád, dopravuje do připojené domu nebo objektu vodu. Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, ta musí být položena kolmo na veřejnou vodovodní síť a nesmějí na ní být žádné odbočky.

Místo, kde přípojka prochází zdivem, musí být chráněno utěsněnou chráničkou, v níž nesmí být spoj potrubí. Sklon připojovacího potrubí musí být od budovy k veřejné síti min. 1%.

Definice vodovodní přípojky

Z pohledu zákona je vodovodní přípojka definována následně: Definici vodovodní přípojky upřesňuje Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění v §3, odst.1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Zřízení vodovodní přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze místně příslušný provoz (Vodovody a kanalizace). Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Napojení na veřejný vodovod platí vlastník veřejného vodovodu. Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel vodovodní sítě ze svých provozních nákladů. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky. Rekonstrukci vodovodních přípojek hradí majitel vodovodní přípojky. Vlastník je povinnen zajistit, aby přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Napojování na vodovodní řád

Vodovodní přípojka se napojuje na vodovodní řád:

Navrtávkou – napojení vzniká navrtáním. Používá se především u menších rozměrů pro rodinné domy (do DN přípojky 50 mm). Navrtává se svisle nebo vodorovně podle typu uzavírací armatury přípojky. Výhodou některých typů navrtávacích pasů je, že se navrtávka může dělat pod tlakem a bez nutnosti odstávky.

Odbočkou – napojení pomocí T-kusu. Používá se pro napojení větších provozních objektů (od DN přípojky 75 mm a výše), současně se stavbou vodovodu nebo dodatečně, používá se přechodek z potrubí na přírubový spoj, mezi které se vsadí přírubový T-kus. K dispozici jsou i tvarovky ve tvaru T plastové – hrdlové. Nevýhodou tohoto napojení na vodovod je odstávka vodovodního řadu.

Složení vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka při napojení na vodovod se skládá z části potřebných pro napojení na vodovod a vodoměrné soustavy.

Napojedí na vodovod

Šoupátko – uzavírací armatura, zpravidla v místě napojení přípojky na řad, pro ovládání šoupátka se používá zemní zákopová souprava, která bývá doplněna litinovým poklopem v niveletě okolního terénu

Vodoměrná soustava:

Rozvod vodovodního potrubí

Systém potrubí v rodinném domě i komerčních prostorách zabezpečuje rozvod studené a teplé vody k jednotlivým zařízením pro odběr vody. Zásobování vodou je možné uskutečnit vodou z veřejného vodovodu nebo z vlastních strojů (studna, vrt), kdy je často potřeba zřídit domácí vodárnu. V případě možnosti napojení na veřejný vodovod je třeba zřídit vlastní přípojku. Vodovodní přípojka by měla být vést optimální cestou a v hloubce, kdy není možnost jejího zamrznutí, tato přípojka je ukončena vodoměrem.

Instalatérské služby

Nabízíme profesionálně provedené instalatérské práce od drobných úkonů, až po kompletní rekonstrukce v rodinných, panelových domech, v průmyslových objektech a jiných provozech.

Instalatérské práce, montáže a opravy jsou prováděny našimi odbornými pracovníky v Praze ,ale i polé ČR.

Vodovod

Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řad, dopravuje do připojené nemovitosti vodu. Co je potřeba ke zřízení vodovodní přípojky dozvíte se podrobněji v článku o přípojkách kanalizace a vodovodního řádu.

Rozvody vody

Provádíme vodoinstalatérské a instalatérské práce pro vnitřní i venkovní vodovody.

Rozvody vody můžeme rozdělit na:

Vnitřní rozvody vody

Vnitřní rozvody vody jsou nejčastějším požadavkem z řad běžných domácností. Díky našim zkušenostem z této oblasti jsme schopni reagovat na požadavky zákazníků a úspěšně zrealizovat veškeré práce související s tímto oborem. Naši  instalatéři vám navrhnou praktické a cenově přijatelné řešení. Po schválení takové nabídky je vám připraven projekt pro vnitřní rozvody vody i ohřev teplé vody dle vašich požadavků. Vybereme vhodný materiál, spojky a zařízení a rozvody uvnitř domu nebo bytu položíme.

Venkovní rozvody vody

Součástí instalatérských prací uskutečníme i pokládku venkovních rozvodů vody včetně přípojek k vodovodnímu řádu nebo kanalizace. Současným trendem jsou pro tyto rozvody vody hlavně plastové potrubní systémy, se kterými se lépe pracuje než dříve používané ocelové nebo litinové potrobů, v případě zájmu jsme schopni pracovat i těmito materiály. Naše služby zahrnují také realizaci kanalizace – provádíme projekci, výkopy pro kanalizační rozvody i samotnou pokládku potrubí

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Kanalizace – je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod. Zařizujeme stavební činnosti v oblasti kanalizace a kanalizačních či vodovodních přípojek pro domácnosti i pro firmy včetně napojení do veřejné kanalizační sítě.

Pokládka trubek

Instalace odvodního potrubí, odpadů, septiků, přípojky ke kanalizaci není úplně tak jednoduchá. Je třeba vybrat optimální průměry trubek, na nichž závisí správný odtok, vyspádovat odtoky a napojit na kanalizaci. Naši odborníci vám s tím poradí, správně navrhnou odvotní potrubí a připojí potrubí ke kanalizaci

Zřizujeme přípojky vodovodního řádu a kanalizace včetně povrchových úprav – zemní práce, terénní úpravy, zámková dlažba. Provádíme také výstavbu, zřizování a opravy kanalizační zařízení – domovní přípojky, instalace zpětných klapek, rekonstrukce domovních stupaček, septiky a žumpy, domovní biologické čistírny odpadních vod atd. Opravy v objektech se provádějí na klíč.

Každá budova má mít vlastní kanalizační přípojku, jen ve výjimečných situacích se souhlasem správce stokové sítě je povoleno, aby více budov mělo jednu přípojku. Kanalizační přípojka má být co nejkratší, vedená v přímém směru kolmo na veřejnou kanalizaci. Minimální spád přípojky jsou 2 %, u spádu nad 30 % je potřeba návrh doložit hydraulických výpočtem. Spád musí být po celé délce přípojky stejný. Minimální DN (vnitřní průměr) kanalizační přípojky je 150 mm. Přípojka se ukládá do pískového lože dle montážního předpisu výrobce potrubí a do nezámrzné hloubky.